Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Zakład Komunalny Bolewice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Klauzula Informacyjna RODO

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-10 10:49:11 przez Daniel Gajewski

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Komunalny w Bolewicach, reprezentowany przez Kierownika GZK Bolewice (adres: 64-305 Bolewice, ul. Polna 1; tel. kontaktowy: (61) 44-19-747; adres e-mail: ).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b),
b) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się sposób zautomatyzowany, lecz nie będą one podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii lub sprostowania swoich danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
c) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Zakład Komunalny w Bolewicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Daniel Gajewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-10 10:49:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Daniel Gajewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-10 10:49:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Daniel Gajewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-10 10:49:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2029 raz(y)